Pravilniki in zakonodaja

Šolska pravila si lahko v celoti preberete v pripetih dokumentih.

Info

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci

Tel.: 02 566 91 60 (tajništvo)
Tel.: 02 566 91 64 (zbornica)
Tel.: 02 566 91 72 (knjižnica)
Tel.: 02 566 91 73 (svetovalna delavka)
Fax.: 02 566 91 70
E-pošta:
sola@s-ssgtr.ms.edus.si

Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof.matematike
E-pošta: ravnateljica

Rezervacija prenočišč v DD

«ŠOLA

Predstavitev  

Hišni red

SPLOŠNA NAČELA

Hišni red je sestavni del šolskih pravil, kot določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je minister za šolstvo in šport izdal 18. 5. 2007 (Ur.l. RS 43/07)

Hišni red določa:
- prihod v šolo in zadrževanje dijakov v šolskih prostorih,
- vzdrževanje prostorov,
- dežurstvo dijakov,
- način obveščanja dijakov,
- kajenje,
- urejenost dijakov,
- odsotnost dijakov in medsebojno obveščanje o odsotnosti dijakov,
- kršitve šolskega reda,
- začasno prepoved prisotnosti pri pouku,
- vzgojne ukrepe,
- pravice in dolžnosti dijakov.

1. PRIHOD V ŠOLO IN ZADRŽEVANJE V ŠOLSKIH PROSTORIH
Pouk se prične vsak dan ob 7.10 uri.
Dijaki morajo prihajati v šolo toliko pred zvonjenjem, da se pravočasno pripravijo na pouk.
Med urami je odmor, ki traja 5 minut. Glavni odmor traja 20 minut in sicer od 9.35 – 9.55, popoldanski odmor pa traja 10 minut in sicer od 14.50 – 15.00.
Dijaki počakajo učitelja pred vrati učilnice in naj ne hodijo po šoli.
Zadrževanje ob vhodu ter ob mizi dežurnega dijaka ni zaželeno.
V razredih so dijaki primerno oblečeni, brez pokrival, jaken, plaščev…; vsa ta oblačila lahko odložijo na obešalnikih, ki so v učilnicah in na hodnikih.Za ukradene predmete v garderobnih prostorih šola ne odgovarja.

2. VZDRŽEVANJE PROSTOROV
Dijaki posameznega oddelka se selijo iz ene učilnice v drugo, kot je določeno z urnikom. Ob menjavi učilnic poskrbijo za nemoteno gibanje brez prerivanja in gneče.
Vsak dijak je dolžan :
- čuvati šolsko zgradbo in inventar ter vsako okvaro javiti učitelju,
- skrbeti za urejenost in čistočo vseh šolskih prostorov in okolice.
Stene, klopi in stoli naj ostanejo čisti in nepoškodovani. V primeru škode, nastale zaradi malomarnosti, bo vsak dijak oziroma razred nosil materialne posledice in plačal stroške.

3. DEŽURSTVO DIJAKOV
Dijaki dežurajo v svojem oddelku (reditelji) po razporedu, ki ga določi razrednik. Dežurstvo traja en teden in ga opravljata dva dijaka.
Naloge dežurnih dijakov:
- odgovorna sta za red in čistočo v učilnici,
- učitelju javljata manjkajoče dijake v razredu,
- brišeta tablo,
- ob koncu vsake ure poskrbita, da vsak dijak pospravi za seboj,
- pazita, da ne pride do okvar in poškodb šolskega premoženja – če ugotovita nepravilnosti ali poškodbe to sporočita učitelju,
- če učitelja ni v razredu 10 minut po zvonjenju, o tem obvestita pomočnika ravnateljice ali tajništvo.

Za dežurstvo v šoli vodstvo šole izdela razpored po oddelkih, poimensko pa razredniki.Pred začetkom dežurstva razredniki ponovno seznanijo dijake z navodili za dežurne dijake. Upravičeno zamenjavo dežurnega dijaka lahko odobri le razrednik ali vodstvo šole.
Dežurstvo v dopoldanskem času traja od 7.00 – 12.30 ure, v popoldanskem času pa od 12.30 – 18.15 oz. do konca pouka na šoli, če se ta konča pred 18.15.
Naloge dežurnega dijaka so:
- sprejema obiskovalce in jih usmerja, kamor so namenjeni,
- skrbi za red in disciplino na hodnikih,
- nosi obvestila,
- pregleda in poskrbi za urejenost okolice šole,
- vodi poročilo o svojem delu, ki ga po koncu dežurstva odda v zbornico.

4. OBVEŠČANJE DIJAKOV
Dijake se o vseh pomembnih dogodkih in spremembah v organizaciji pouka obvešča sproti z okrožnico, preko razrednika, na oglasnih deskah, s šolskim ozvočenjem in preko dijaške skupnosti. Dijaki so dolžni ta obvestila dnevno spremljati.

5. KAJENJE
V skladu z Novelo zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov (Ur.l. 80/2007) je kajenje v celoti prepovedano v vseh prostorih šole in dijaškega doma, na površinah, kjer se izvaja učno vzgojni proces ter na vseh obšolskih površinah in prostorih.
Če dijak krši to prepoved, se mu izreče vzgojni ukrep.
Upoštevanje zakona preverjajo tudi inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS, ki lahko izrečejo denarno kazen dijakom, šoli in ravnateljici.

6. PLJUVANJE
Pljuvanje v prostorih šole in na vseh šolskih ter izvenšolskih površinah je prepovedano, ker ni v skladu s pravili bontona in še najmanj sodi k obnašanju bodočih gostinskih in turističnih delavcev.

7. UPORABA MOBILNIH TELEFONOV, PRENOSNIH PREDVAJALNIKOV GLASBE IN KOZMETIČNIH PRIPOMOČKOV
Uporaba mobilnih telefonov v vseh učilnicah je prepovedana. Dijaki morajo mobilne telefone izklopiti ali utišati, da ne motijo učnega procesa.
Med poukom ni dovoljeno uporabljati prenosnih predvajalnikov glasbe.
Med poukom je prepovedana uporaba kozmetičnih pripomočkov.

8. UREJENOST DIJAKOV
Ker se dijaki izobražujejo in vzgajajo za delo v gostinstvu in turizmu, morajo biti primerno osebno urejeni.
Pri pouku kuharstva, strežbe in praktičnem pouku turizma morajo imeti predpisano in čisto uniformo ter primerno obutev. Pri pouku športne vzgoje morajo imeti ustrezno športno opremo.

9. ODSOTNOST DIJAKOV IN MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE O ODSOTNOSTI DIJAKOV
Starši morajo čimprej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o izostanku obvestiti šolo oz. razrednika. Za to morajo poskrbeti najprej starši in dijak, nato pa tudi razrednik. Če razrednik v roku iz prejšnjega stavka ni obveščen o vzroku izostanka dijaka od pouka vzpostavi stik s starši. V treh dneh po izostanku mora razrednik vedeti za razlog izostanka. Medsebojno obveščanje je lahko osebno, po telefonu ali pisno, odvisno od dogovora med starši in razrednikom.
Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika pisno obvestiti o vzroku odsotnosti. Razrednik lahko upošteva obvestilo, ki ga dijak ali starši iz utemeljenega razloga predložijo po izteku roka pet dni. Če razrednik podvomi v resničnost razloga odsotnosti ali verodostojnost podpisa na obvestilu, to preveri pri starših.
Šola se je odločila, da bo odsotnost dijakov samo evidentirala. Vse določbe iz prejšnjih odstavkov veljajo enako, kot če bi odsotnost opravičevali.
Razrednik obvešča starše o odsotnosti najmanj 2x mesečno. O odsotnosti obvešča starše na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ali na drug način, ki ga dogovori s starši.

Šola določa obvezno 85% prisotnost pri pouku. Za dijaka, ki je bil v posameznem ocenjevalnem obdobju/vsebinskem področju pri pouku posamezne programske enote/predmeta prisoten manj kot 85% realiziranih ur, učitelj opravi dodatno preverjanje in ocenjevanje znanja. Obseg in način preverjanja in ocenjevanja znanja določi učitelj po poenotenih kriterijih strokovnega aktiva. Ocena se vpiše v osenčen prostor v redovalnici in je le ena izmed ocen v ocenjevalnem obdobju/vsebinskem področju. Če preverjanje znanja dijaka ni možno, dijak opravlja predmetni izpit.
Manj kot 85 % je bil prisoten dijak, ki je izostal več kot 15 % realiziranih ur pouka, ne da bi mu ta izostanek:
- izrecno dovolila šola v skladu z 20. členom Pravilnika o šolskem redu,
- opravičil zdravnik, ko je šlo za več kot petdnevni izostanek,
- opravičili starši, če je šlo za najmanj tridnevno strnjeno odsotnost zaradi bolezni,
- dovolila šola aktivnostih v šoli.
Obvezna 85% prisotnost pri pouku velja za vsa vsebinska področja/ocenjevalna obdobja.

10. KRŠITVE HIŠNEGA REDA
Lažje kršitve so:
- neprimeren odnos do pouka ( zamujanje pouka ali drugih šolskih obveznosti; večkratna pomanjkljiva oprema za šolsko delo; motenje šolskih aktivnosti kljub opozorilom učitelja; pogosto neizvajanje ali odklanjanje učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s poukom; blažji poskusi goljufanja pri pouku ) ,
- neprimeren odnos do dijakov in delavcev šole in njihove lastnine ( objestno in nespodobno vedenje do sošolcev, učiteljev in delavcev šole ter nespoštovanje njihove lastnine),
- neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja ( kršenje hišnega reda; neprimerno vedenje , ki škoduje ugledu šole),

Težje kršitve so:
- ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika ( za ponavljajočo kršitev lahko šteje že drugo kršenje, posebej, če je bilo storjeno na predrzen način),
- tatvina,
- ponarejanje ( ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov; ponarejanje opravičil; podpisov staršev; lažno prikazovanje identitete; goljufanje; … ),
- žaljiv odnos do dijakov ali delavcev šole ( zmerjanje; žaljive obdolžitve; žalitve v sredstvih obveščanja – napisi, sporočila v pisnih in elektronskih medijih),
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
- namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine.

Najtežje kršitve so:
- ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep,
- psihično in fizično nasilje,
- uživanje alkohola ali drugih drog,
- prihajanje ali prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,
- prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog,
- prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,
- ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije,
- večja tatvina ali vlom,
- namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo.

11. ZAČASNA PREPOVED PRISOTNOSTI PRI POUKU
V skladu z 24. členom Pravilnika o šolskem redu, se dijaku lahko prepove prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne v primeru:
- neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,
- neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja,
- posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,
- neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
- onemogočanja normalnega pouka.
Dijak, ki je moral zapustiti učno uro, mora ostati pred učilnico in opravljati le tiste aktivnosti, ki mu jih je dovolil oziroma naložil učitelj. Učitelj lahko dijaka pokliče nazaj k pouku. Če ga ni pred učilnico, je to kršitev.
Šteje se, da dijak onemogoča normalen potek pouka, če s svojim vedenjem tako izrazito moti učitelja in skupino, da učitelj ne more več kakovostno voditi ure. V to vedenje sodi tudi izrazito ignoriranje sodelovanja pri pouku. Pred tem mora biti dijak jasno opozorjen, da mu bo izrečena prepoved.
Za onemogočanje normalnega pouka se šteje tudi nepripravljenost dijaka za pouk, predvsem predpisana oprema, ki je nujna za izvajanje pouka in neopravljene zadolžitve, ki so pogoj za minimalno sodelovanje pri pouku. Učitelj lahko izreče prepoved iz teh razlogov le, če je bil dijak na to jasno opozorjen, če so tako dogovorjeni učitelji v strokovnem aktivu in če je pri tovrstnih zahtevah dosleden.
Prepoved začasnega prisostvovanja pri učni uri lahko učitelj izreče največ trem dijakom hkrati, o njej pa mora poročati ravnateljici takoj, ko je to mogoče.
Učitelj kršitve evidentira v pripravljen obrazec, ki velja kot dokazilo pri večkratnih kršitvah.
Dijaka, za katerega se na podlagi njegovega vedenja in videza samo posumi, da je pod vplivom psihoaktivnih substanc (alkohol, droge), se odstrani od pouka. Učitelj, ki je to ugotovil, poskrbi, da se pokličejo dijakovi starši, dijak pa mora počakati v prostorih šole.

Učno snov, ki je bila obravnavana v času, ko je bil dijak odstranjen od pouka, dijak predela sam.

12. VZGOJNI UKREPI
Za neizpolnjevanje obveznosti, kršitve dolžnosti in pravil, določenih v Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah, v Šolskih pravilih, Pravilniku o varstvu pri delu in drugih pravilnikih, se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi. Vzgojni ukrepi so:
- opomin,
- ukor razrednika
- ukor oddelčnega učiteljskega zbora (ukor PUZa – programskega učiteljskega zbora)
- ukor učiteljskega zbora
- izključitev.

13. ALTERNATIVNI UKREPI
Dijakom se v skladu z 36. členom Pravilnika o šolskem redu, namesto vzgojnih ukrepov lahko izrečejo alternativni ukrepi, ki so:
- pobotanje oziroma poravnava,
- poprava škodljivih posledic ravnanja,
- opravljanje dobrih del,
- premestitev v drug oddelek
- pogojna izključitev
- čiščenje šolskih prostorov, klopi in okolice šole izven pouka,
- pomoč v knjižnici (čiščenje polic, razvrščanje knjig, urejanje…),

Alternativni ukrep se dijaku lahko določi večkrat.

O alternativnih ukrepih odločajo pristojni organi, ki pisno določijo alterntivni ukrep, način in izvrševanje ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa. Z vsebino alternativnega ukrepa razrednik seznani dijaka in če ta z alternativnim ukrepom soglaša, podpiše izjavo o strinjanju, ki je podlaga za izvršitev ukrepa. O alternativnem ukrepu razrednik obvesti starše.
Če se dijak z določenim alternativnim ukrepom ne strinja ali ga ne izvrši na določen način, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep.
Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen.

14. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DIJAKOV
Šola bo v začetku pouka organizirala dodatno dežurstvo na hodnikih, da bi z večjo budnostjo poskušali preprečiti nasilje nad novinci.
Vsak učitelj je dolžan dijakom nuditi dodatno strokovno pomoč izven pouka. Pomoč poteka po dogovoru z dijakom.

 
© 2005 - 2010 SŠGT Radenci, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.